Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Portafolio

EUROTECMA

EUROTECMA

SoniaBoix PELUQUERÍA

SoniaBoix PELUQUERÍA

NAVIA DEPORTES

NAVIA DEPORTES

Skills

Diseño y medios

total average: 1/10

Diseño de portadas1/10

Diseño gráfico1/10

Diseño de logotipos1/10

Herramientas

Illustrator

InDesign

Photoshop