Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Portafolio

clooti web design

full portfolio on www.clooti.co.uk

Skills

Web y programación

total average: 0/10

CSS0/10

HTML0/10

MySQL0/10

osCommerce0/10

WordPress0/10

show all skills

Diseño y medios

total average: 0/10

Diseño gráfico0/10

Ventas y marketing

total average: 0/10

SEO0/10

Herramientas

Dreamweaver

Illustrator

Photoshop