Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Portafolio

Adolfo G Pérez

Adolfo G Pérez

Web Responsive, desarrollada para Wordpress.

DISAP

DISAP

sitio en Responsive plataforma Wordpress

Fernando Algañaraz

Fernando Algañaraz

Sitio responsive, desarrollado para Wordpress.. el mismo llevo 4 dias desarrollarlo.

Skills

Web y programación

total average: 1/10

CSS1/10

HTML51/10

Javascript1/10

MySQL1/10

PHP1/10

SEO1/10

WordPress1/10

show all skills

Herramientas

Dreamweaver

Photoshop